Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Hledání a identifikace míče

12-1. Hledání míče; Viditelnost míče

Kdekoli na hřišti smí hráč při hledání míče ohnout dlouhou trávu, křoví, vřes a podobný porost nebo se jich dotknout, ale pouze natolik, aby mohl najít a identifikovat svůj míč, a pouze pokud si při tom nezlepší polohu míče, prostor zamýšleného postoje nebo švihu nebo směr hry.

Hráč nemá nutně právo na to, aby při úderu viděl svůj míč.

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč v překážce je přikryt volnými přírodními předměty nebo pískem, smí prohledáváním či hrabáním za pomoci hole nebo jiným způsobem odstranit tolik volných přírodních předmětů nebo písku, aby viděl část míče. Pokud jich odstraní příliš mnoho, není to trestné a míč se musí znovu přikrýt tak, aby jej bylo vidět pouze zčásti. Pokud se míč při takovém odstraňování pohne, není to trestné; míč se musí vrátit na původní místo, a pokud je to nutné, znovu přikrýt. Co se týče odstranění volných přírodních předmětů mimo překážku, viz Pravidlo 23.

Jestliže se při hledání náhodou pohne míčem, který je v půdě v abnormálním stavu, není to trestné; míč se musí vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 25-1b. I když hráč vrátí míč na původní místo, může poté postupovat podle Pravidla 25-1b, pokud na to má nárok.

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč leží ve vodě ve vodní překážce, může to zkoumat za pomoci hole nebo jiným způsobem. Pokud se míč při takovém zkoumání pohne, musí se míč vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 26-1. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděným zkoumáním. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-1:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

12-2. Identifikace míče

Hráč sám odpovídá za to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

Hráč smí beztrestně zvednout míč, o kterém se domnívá, že je jeho, aby jej identifikoval, pokud tento míč neleží v překážce.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři v jamkové hře nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli nebo spoluhráči, aby míč také prozkoumal a aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 12-2, nesmí být očištěn více, než je k identifikaci nutné. Jestliže hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu nebo když zvedne k identifikaci míč v překážce, je potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže je zvednutý míč skutečně hráčův, musí jej vrátit na původní místo. Pokud tak neučiní, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 12-2, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-2:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 12-2, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda