Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Hole

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho hůl vyhovující, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek hole, kterou hodlá vyrábět, k posouzení, zda tato hůl vyhovuje Pravidlům. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením hole na trh takový vzorek nezašle nebo pokud nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že hůl Pravidlům nevyhovuje. Každý zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu.

4-1. Tvar a provedení holí

a. Všeobecně

Hráčovy hole musí vyhovovat tomuto Pravidlu a ustanovením, specifikacím a výkladům uvedeným v Dodatku II.

b. Opotřebení a změny

Jestliže vyhovuje Pravidlům nová hůl, vyhovuje jim i po normálním opotřebení. Jakákoli část hole, která byla úmyslně změněna, je považována za novou a musí Pravidlům vyhovovat ve svém změněném stavu.

4-2. Změna herních vlastností hole a cizí materiál

a. Změna herních vlastností hole

Herní vlastnosti hole nesmí být v průběhu stanoveného kola záměrně změněny seřízením ani jiným způsobem.

b. Cizí materiál

Na líc hole nesmí být aplikován žádný cizí materiál s úmyslem ovlivnit pohyb míče.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-1 nebo 4-2:

Diskvalifikace.

4-3. Poškozené hole: oprava a výměna

a. Poškození v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k poškození hráčovy hole v důsledku normální hry, může hráč:

i. používat takto poškozenou hůl po zbytek stanoveného kola; nebo

ii. bez nepřípustného zdržování hry ji opravit nebo ji nechat opravit; nebo

iii. jako další možnost, pouze pokud je hůl nezpůsobilá ke hře, nahradit ji jakoukoli jinou holí. Výměna hole nesmí nepřípustně zdržovat hru. K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3a:

Viz trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b a Pravidla 4-4c.

Poznámka: Hůl je nezpůsobilá ke hře, jestliže je podstatně poškozena, např. násada je nalomena, podstatným způsobem ohnuta nebo dojde k jejímu zlomení; dojde k uvolnění, odpadnutí či podstatné deformaci hlavy hole; nebo se uvolní držadlo. Hůl není nezpůsobilá ke hře pouze proto, že došlo ke změně úhlu přiložení hlavy hole k zemi nebo k náklonu líce hole nebo je hlava hole poškrábaná.

b. Jiné poškození než v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k jinému poškození hráčovy hole než v důsledku normální hry, přičemž se hůl stane nevyhovující nebo dojde ke změně jejích herních vlastností, nesmí hráč následně tuto hůl během kola použít ani vyměnit.

c. Poškození před započetím kola

Hráč může používat hůl, která byla poškozena před započetím kola, pokud takto poškozená hůl vyhovuje Pravidlům.

Poškození hole, ke kterému došlo před započetím kola, může být opraveno během kola, pokud se tím nezmění herní vlastnosti hole a nepřípustně se nezdrží hra.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3b nebo c:

Diskvalifikace.

(Nepřípustně zdržování - viz Pravidlo 6-7)

4-4. Přípustný počet holí

a. Výběr a doplnění holí

Hráč nesmí zahájit stanovené kolo s více než 14 holemi. Během tohoto kola pak smí hráč používat pouze takto zvolené hole. Pouze pokud začal kolo s méně než 14 holemi, může hráč doplnit libovolný počet holí, pokud tím celkový počet jeho holí nepřesáhne 14.

Doplnění hole nebo holí nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti.

b. Partneři mohou sdílet hole

Partneři mohou sdílet hole, pokud celkový počet všech jejich holí nepřesahuje 14.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4a nebo b, BEZ OHLEDU NA POČET PŘEBYTEČNÝCH HOLÍ:

Jamková hra - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla.

Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.

Soutěže proti par a proti bogey - trest jako v jamkové hře.

Stableford - viz Poznámka 1 u Pravidla 32-1b.

c. Vyřazení přebytečné hole ze hry

Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese nebo používá, jsou v rozporu s Pravidlem 4-3a(iii) nebo Pravidla 4-4, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře v jamkové hře nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Tuto hůl nebo hole pak po zbytek stanoveného kola hráč nesmí použít.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4c:

Diskvalifikace.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda