Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Hra na rány

3-1. Vítěz

Vítězem je hráč, který zahraje stanovené kolo nebo kola na nejnižší počet ran.

Vítězem hendikepové soutěže je hráč, jehož čistý výsledek stanoveného kola nebo kol je nejnižší.

3-2. Nedohrání jamky

Hráč je diskvalifikován, jestliže nedohraje některou jamku a nenapraví svůj omyl dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola, než opustí jamkoviště.

3-3. Pochybnosti o postupu

a. Postup

Pokud má hráč ve hře na rány během hraní jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, může jamku beztrestně dohrát dvěma míči. Předtím než v takové situaci hráč podnikne další kroky, musí hráč oznámit svému zapisovateli či spoluhráči svůj úmysl hrát dva míče a také to, který z míčů si přeje započítat, jestliže to Pravidla dovolí. Jestliže tak neučiní, platí ustanovení Pravidla 3-3b(ii).

Hráč musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

b. Určení výsledku jamky

(i) Jestliže byl míč, který si hráč předem zvolil, aby se mu započítával, zahrán v souladu s Pravidly, je výsledkem hráče na jamce výsledek dosažený tímto míčem. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla postup použitý pro tento míč připouštějí.

(ii) Jestliže hráč předem neoznámí, že hodlá dohrát jamku dvěma míči nebo který z míčů si přeje započítat, započítává se výsledek dosažený původním míčem, pokud byl původní míč zahrán v souladu s Pravidly. Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítává se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry, pokud byl tento míč zahrán v souladu s Pravidly. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla postup použitý pro tento míč připouštějí.

Poznámka 1: Jestliže hráč hraje druhý míč podle Pravidla 3-3, pak se rány zahrané následně po aplikaci tohoto Pravidla míčem, jehož výsledek se nezapočítává, ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají.

Poznámka 2: Druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 není provizorním míčem podle Pravidla 27-2.

3-4. Odmítnutí podrobit se Pravidlu

Hráč je diskvalifikován, jestliže se odmítne podrobit Pravidlu, které se dotýká práv jiného hráče.

3-5. Všeobecný trest

Jestliže není stanoveno jinak, jsou trestem za porušení Pravidel ve hře na rány dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda