Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Hráč

6-1. Pravidla

Hráč a jeho nosič sami odpovídají za svou znalost Pravidel. Jestliže nosič během stanoveného kola jakkoli poruší Pravidla, obdrží příslušný trest hráč.

6-2. Hendikep

a. Jamková hra

Před zahájením zápasu v soutěži hrané s hendikepy by si hráči měli navzájem zjistit své hendikepy. Jestliže hráč oznámí vyšší hendikep, než na jaký má nárok, a začne s ním hrát zápas a pokud to ovlivní počet obdržených nebo darovaných ran, je diskvalifikován. Jinak musí hrát s oznámeným hendikepem.

b. Hra na rány

V každém kole soutěže hrané s hendikepy musí hráč před odevzdáním výsledkového lístku Soutěžnímu výboru zajistit, aby na něm byl uveden jeho hendikep. Jestliže hráč odevzdá výsledkový lístek (Pravidlo 6-6b), na kterém není uveden žádný hendikep nebo je něm uveden hendikep vyšší, než na jaký má hráč nárok, a pokud to ovlivní počet obdržených nebo darovaných ran, je hráč v soutěži hrané s hendikepy diskvalifikován. Jinak platí dosažený výsledek.

Poznámka: Hráč sám odpovídá za svou znalost toho, na kterých jamkách dává nebo dostává hendikepové rány.

6-3. Čas startu a skupiny

a. Čas startu

Hráč musí odstartovat v čase určeném Soutěžním výborem.

b. Skupiny

Ve hře na rány musí hráč zůstat po celé kolo v té skupině, do které byl Soutěžním výborem zařazen, ledaže Soutěžní výbor povolí nebo schválí změnu.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-3:

Diskvalifikace.

(Hra o nejlepší míč a hra čtyřmi míči - viz Pravidla 30-3a a 31-2)

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže stanovit (Pravidlo 33-1), že pokud se hráč dostaví na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, přičemž okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7, mění se trest diskvalifikace za pozdní příchod v trest ztráty první jamky v jamkové hře nebo v trest dvou trestných ran na první jamce ve hře na rány.

6-4. Nosič

Hráči smí pomáhat nosič, ale hráč smí v každém okamžiku mít pouze jednoho nosiče.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-4:

Jamková hra - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla.

Nejvyšší trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.

Jamková hra i hra na rány - V případě porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

Hráč, který měl v rozporu s tímto Pravidlem více než jednoho nosiče, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit,

aby po zbytek stanoveného kola již v žádném okamžiku

neměl více než jednoho nosiče. Jinak je hráč diskvalifikován.

Soutěže proti par a proti bogey - trest jako v jamkové hře.

Stableford - viz Poznámka 2 u Pravidla 32-1b.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat používání nosičů nebo omezit hráčův výběr nosiče.

6-5. Míč

Hráč sám odpovídá ze to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

6-6. Výsledky ve hře na rány

a. Zapisování výsledků

Po každé jamce by měl zapisovatel společně s hráčem zkontrolovat jeho výsledek a zaznamenat jej do výsledkového lístku. Po skončení kola musí zapisovatel výsledkový lístek podepsat a předat jej hráči. Jestliže výsledky zapisovalo více zapisovatelů, musí každý z nich podepsat tu část, za kterou odpovídá.

b. Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

Po skončení kola by měl hráč zkontrolovat svůj výsledek na každé jamce a případné sporné body vyřešit se Soutěžním výborem. Hráč musí zajistit, aby zapisovatel nebo zapisovatelé podepsali výsledkový lístek, sám jej podepsat a co nejdříve jej odevzdat Soutěžnímu výboru.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-6b:

Diskvalifikace.

c. Změna výsledků

Na výsledkovém lístku, který již hráč odevzdal Soutěžnímu výboru, nelze provést žádnou změnu.

d. Nesprávný výsledek na jamce

Hráč sám odpovídá za správnost výsledků jednotlivých jamek zaznamenaných na výsledkovém lístku. Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je nižší, než je skutečný výsledek, je hráč diskvalifikován. Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je vyšší, než je skutečný výsledek, platí odevzdaný výsledek.

Poznámka 1: Za správné sečtení výsledků a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku odpovídá Soutěžní výbor - viz Pravidlo 33-5.

Poznámka 2: Ve hře na rány čtyřmi míči, viz také Pravidla 31-4 a 31-7a.

6-7. Nepřípustné zdržování; pomalá hra

Hráč musí hrát bez nepřípustného zdržování a v souladu s tempem hry, pokud Soutěžní výbor takové tempo stanoví. Mezi dokončením jamky a odehráním z následujícího odpaliště nesmí hráč nepřípustně zdržovat hru.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-7:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Soutěže proti bogey a proti par - viz Poznámka 3 u Pravidla 32-1a.

Stableford - viz Poznámka 3 u Pravidla 32-1b.

Další následné porušení - diskvalifikace.

Poznámka 1: Jestliže hráč nepřípustně zdržuje hru mezi jamkami, zdržuje tím hru na následující jamce a obdrží trest na této jamce, kromě soutěží proti bogey, proti par a Stableford (viz Pravidlo 32).

Poznámka 2: Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit tempo hry, včetně maximálního povoleného času k odehrání stanoveného kola, jamky nebo rány.

Ve hře na rány pak Soutěžní výbor může v takovém případě upravit trest za porušení tohoto Pravidla následovně:

První porušení - jedna trestná rána;

Druhé porušení - dvě trestné rány;

Další následné porušení - diskvalifikace.

6-8. Přerušení hry; Obnovení hry

a. Kdy je povoleno

Hráč nesmí přerušit hru kromě případů, kdy:

i. hru přeruší Soutěžní výbor;

ii. se obává nebezpečí blesku;

iii. požaduje rozhodnutí Soutěžního výboru o sporné otázce (viz Pravidla 2-5 a 34-3); nebo

iv. má pro to jiný vážný důvod, např. náhlé onemocnění.

Špatné počasí není samo o sobě dostatečným důvodem pro přerušení hry.

Jestliže hráč přeruší hru bez výslovného svolení Soutěžního výboru, musí to Soutěžnímu výboru ohlásit, co nejdříve je to možné. Pokud tak učiní a Soutěžní výbor uzná jeho důvod za dostatečný, není potrestán. Jinak je hráč diskvalifikován.

Výjimka v jamkové hře: Hráči, kteří přeruší zápas v jamkové hře po vzájemné dohodě, nejsou diskvalifikováni, pokud tím nezdrží celou soutěž.

Poznámka: Opuštění hřiště neznamená samo o sobě přerušení hry.

b. Postup při přerušení hry Soutěžním výborem

Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem a hráči v zápase nebo ve skupině jsou právě mezi dvěma jamkami, nesmí začít hrát dříve, než Soutěžní výbor nařídí obnovení hry. Jestliže již začali hrát jamku, mohou hru okamžitě přerušit nebo v ní pokračovat, pokud tak učiní bez zdržování. Jestliže se rozhodnou pokračovat, mohou hru přerušit ještě před dohráním jamky. Po dohrání jamky musí být hra přerušena v každém případě.

Hráči musí pokračovat ve hře, jakmile Soutěžní výbor nařídí obnovení hry.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8b:

Diskvalifikace.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit, že v potenciálně nebezpečných situacích musí být hra přerušena okamžitě, jakmile to Soutěžní výbor nařídí. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí uvedeného trestu podle Pravidla 33-7.

c. Zvednutí míče při přerušení hry

Jestliže hráč přeruší hru podle Pravidla 6-8a během hraní jamky, může svůj míč beztrestně zvednout, pouze pokud byla hra přerušena Soutěžním výborem nebo pokud pro zvednutí míče existuje vážný důvod. Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu. Jestliže hráč přeruší hru a zvedne svůj míč bez výslovného svolení Soutěžního výboru, musí při svém ohlášení Soutěžnímu výboru (Pravidlo 6-8) ohlásit i zvednutí míče.

Jestliže hráč zvedne svůj míč bez vážného důvodu, neoznačí před zvednutím jeho polohu nebo neohlásí toto zvednutí míče, je potrestán jednou trestnou ranou.

d. Postup při obnovení hry

Hra musí být obnovena tam, kde byla přerušena, a to i když je obnovena až následujícího dne. Předtím, než nebo jakmile je hra obnovena, musí hráč postupovat následovně:

i. jestliže hráč zvedl svůj míč, přičemž k tomu byl dle Pravidla 6-8c oprávněn, musí umístit míč na místo, ze kterého byl zvednut původní míč. Jinak musí vrátit na původní místo původní míč;

ii. jestliže měl hráč podle Pravidla 6-8c právo zvednout svůj míč, a neučinil tak, může svůj míč zvednout, očistit a vrátit na původní místo nebo jej nahradit jiným míčem na místě, ze kterého byl zvednut původní míč. Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu; nebo

iii. jestliže došlo během přerušení hry k pohnutí míče nebo předmětu označujícím jeho polohu, musí hráč umístit míč nebo předmět označující jeho polohu na místo, ze kterého byly původní míč nebo předmět označující jeho polohu přesunuty.

Poznámka: Jestliže není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo. Ustanovení Pravidla 20-3c neplatí.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8c:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 6-8d, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 6-8c.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda