Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Míč

5-1. Všeobecně

Míč, který hráč používá, musí vyhovovat požadavkům uvedeným v Dodatku III.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže požadovat (Pravidlo 33-1), aby míč, který hráč používá, byl na aktuálním „Seznamu vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls), vydávaném R&A.

5-2. Cizí materiál

Na míč nesmí být aplikován žádný cizí materiál s úmyslem změnit jeho herní vlastnosti.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 5-1 nebo 5-2:

Diskvalifikace.

5-3. Míč nezpůsobilý ke hře

Míč je nezpůsobilý ke hře, jestliže je viditelně naseknutý, prasklý nebo deformovaný. Míč není nezpůsobilý ke hře pouze proto, že na něm lpí bláto nebo jiný materiál, že je jeho povrch odřený nebo poškrábaný nebo že je jeho nátěr poškozený nebo jinak zbarvený.

Jestliže se hráč domnívá, že se jeho míč stal během hraní právě hrané jamky nezpůsobilým ke hře, může míč beztrestně zvednout, aby se o tom přesvědčil.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři v jamkové hře nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli nebo spoluhráči, aby míč také prozkoumal a aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 5-3, nesmí být očištěn. Jestliže hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu, je potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se zjistí, že míč se stal nezpůsobilým ke hře během hraní právě hrané jamky, může jej hráč nahradit jiným míčem, který umístí na místo, kde ležel původní míč. Jinak musí vrátit původní míč na původní místo. Jestliže hráč nahradí míč, aniž by tak směl učinit, a zahraje s tímto nesprávně nahrazeným míčem ránu, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 5-3, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 15-1.

Jestliže se míč rozpadne následkem úderu, rána se nepočítá a hráč musí beztrestně hrát nový míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl zahrán původní míč (Pravidlo 20-5).

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 5-3:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 5-3,

neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka: Jestliže soupeř, zapisovatel nebo spoluhráč mají námitky proti nezpůsobilosti míče, musí je vznést dříve, než hráč odehraje jiný míč.

(Očištění míče zvednutého z jamkoviště nebo podle jiného Pravidla - viz Pravidlo 21)


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda