Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Míč se hraje jak leží

13-1. Všeobecně

Míč se musí hrát, jak leží, pokud Pravidla nestanoví jinak.

(Míč v klidu se pohne - viz Pravidlo 18.)

13-2. Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry

Hráč si nesmí zlepšit ani nikomu dovolit, aby mu zlepšil:

• polohu míče;

• prostor zamýšleného postoje nebo švihu;

• směr hry ani jeho přiměřené prodloužení za jamku; nebo

• prostor, do kterého bude spouštět nebo umisťovat míč;

a to žádným z následujících způsobů:

• odsunutím, ohnutím nebo zlomením čehokoli rostoucího nebo upevněného (včetně nepohyblivých závad a objektů označujících hranice hřiště);

• vytvořením nebo odstraněním nerovnosti povrchu;

• odstraněním nebo stlačením písku, volné zeminy, vráceného drnu nebo jiného vyseknutého kusu trávníku; nebo

• odstraněním rosy, jinovatky nebo vody.

Hráč není nicméně potrestán, pokud se tak stane:

• při řádném zaujímání postoje;

• při provádění úderu nebo při nápřahu k úderu, pokud hráč úder dokončí;

• při vytváření nebo odstraňování nerovnosti na povrchu odpaliště (Pravidlo 11-1); nebo

• při odstraňování písku nebo volné zeminy na jamkovišti nebo při opravě poškozeného jamkoviště (Pravidlo 16-1).

Hůl se smí přiložit k zemi pouze lehce, nesmí se k zemi tlačit.

Výjimka: Míč v překážce - viz Pravidlo 13-4.

13-3. Budování postoje

Při zaujímání postoje má hráč právo postavit se pevně na zem, nesmí si však postoj budovat.

13-4. Míč v překážce; Zakázané úkony

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč před zahráním rány míčem, který je v překážce (ať už v bankru, nebo ve vodní překážce) nebo který byl zvednut z překážky a který může být v této překážce spuštěn nebo umístěn:

a. zkoušet stav překážky nebo jakékoli podobné překážky;

b. dotknout se holí nebo rukou půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce; nebo

c. dotknout se volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout.

Výjimky:

1. Jestliže hráč žádným způsobem nevyzkouší stav překážky ani si nezlepší polohu míče, není trestán, pokud (a) se dotkne země v překážce nebo vody ve vodní překážce následkem pádu nebo aby pádu zabránil, při odstraňování závady, při měření nebo při sbírání, zvedání, umisťování nebo vracení míče na původní místo podle kteréhokoli Pravidla nebo (b) odloží v překážce své hole.

2. Po odehrání rány smí hráč nebo jeho nosič uhladit písek nebo půdu v překážce, přičemž pokud je hráčův míč stále ještě v dané překážce nebo byl zvednut a může být v této překážce spuštěn nebo umístěn, nesmí se tím zlepšit poloha míče ani to nesmí pomoci hráči při další hře na jamce.

Poznámka: Hráč se smí kdykoli, a to i při založení hole za míč nebo při nápřahu k úderu, dotknout holí i jinak jakékoli závady, konstrukce prohlášené Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště nebo trávy, křoví, stromu nebo jiné rostoucí rostliny.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Hledání míče - viz Pravidlo 12-1)

(Úleva pro míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 26)


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda