Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Míč v klidu se pohne

18-1. Vnějším vlivem

Jestliže se míč v klidu pohne vnějším vlivem, není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

(Hráčovým míčem v klidu pohne jiný míč - viz Pravidlo 18-5.)

18-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

a. Všeobecně

Jestliže je hráčův míč ve hře a:

(i) hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů jej zvedne, pohne jím, úmyslně se jej dotkne (kromě holí při založení za míč) nebo způsobí, že se míč pohne jinak, než povolují Pravidla; nebo

(ii) míčem pohne výstroj hráče nebo jeho partnera,

je hráč potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu a svůj úder dokončí.

Podle Pravidel není trestné, jestliže hráč náhodou pohne svým míčem za následujících okolností:

• při hledání míče, který je v překážce přikryt volnými přírodními předměty nebo pískem, který je v půdě v abnormálním stavu nebo o kterém se hráč domnívá, že je ve vodě ve vodní překážce - Pravidlo 12-1

• při opravě ucpávky staré jamky nebo stopy po dopadu míče - Pravidlo 16-1c

• při měření - Pravidlo 18-6

• při zvedání míče podle některého Pravidla - Pravidlo 20-1

• při umisťování nebo vracení míče na původní místo podle některého Pravidla - Pravidlo 20-3a

• při odstraňování volného přírodního předmětu na jamkovišti - Pravidlo 23-1

• při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

b. Míč se pohne po založení

Jestliže hráč založí za míč ve hře a ten se poté pohne (jiným vlivem než úderem), má se za to, že míčem pohnul hráč, a hráč je potrestán jednou trestnou ranou. Míč se musí vrátit na původní místo, ledaže by se pohnul až poté, co hráč začal provádět úder nebo nápřah k úderu a úder dokončil.

18-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí v jamkové hře

a. Při hledání

Jestliže při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič nebo výstroj pohne tímto míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

b. Jindy než při hledání

Jestliže jindy než při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič nebo výstroj pohne tímto míčem, úmyslně se jej dotkne nebo způsobí, že se míč pohne, kromě případů dovolených Pravidly, je soupeř potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

(Míč se pohne při měření - viz Pravidlo 18-6)

18-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Jestliže spoluhráč, jeho nosič nebo výstroj pohne hráčovým míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

18-5. Jiným míčem

Jestliže míčem ve hře, který je v klidu, pohne jiný míč pohybující se po úderu, musí se míč, kterým bylo pohnuto, vrátit na původní místo.

18-6. Míč se pohne při měření

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu pohne při měření, přičemž hráč postupuje podle některého Pravidla nebo se snaží zjistit okolnosti pro možné použití některého Pravidla, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděným měřením. Jinak platí ustanovení Pravidel 18-2a, 18-3b a 18-4.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč, který je povinen vrátit míč na původní místo, tak neučiní, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 18. Neobdrží ale již žádný další trest podle Pravidla 18, kromě případu nesprávně nahrazeného míče (Pravidlo 15-2).

Poznámka 1: Pokud míč, který se má vrátit na původní místo podle tohoto Pravidla, není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 2: Jestliže se změnila poloha míče, který má být umístěn nebo vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

Poznámka 3: Jestliže nelze zjistit místo, na které má být míč vrácen, viz Pravidlo 20-3c.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda