Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště

25-1. Půda v abnormálním stavu

a. Překážení

Půda v abnormálním stavu překáží, jestliže v ní míč leží nebo se jí jakkoli dotýká nebo když překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, překáží půda v abnormálním stavu na jamkovišti také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, kterým hráči pro některou půdu v abnormálním stavu odepře možnost úlevy od překážení v postoji.

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce nebo podélné vodní překážce, může hráč využít úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu následovně:

(i) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce než je toto místo. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení půdy v abnormálním stavu, a které není v překážce ani na jamkovišti.

(ii) V bankru: Jestliže je míč v bankru, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v daném bankru a míč se musí spustit v daném bankru. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit v daném bankru co nejblíže místu, kde míč původně ležel, na tu část hřiště, která poskytuje největší možnou úlevu od dané půdy v abnormálním stavu, avšak ne blíže jamce.

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně umístit na místo, které je co nejblíže původnímu místu a které poskytuje největší možnou úlevu od dané půdy v abnormálním stavu, avšak ne blíže jamce ani v překážce. Nejbližší místo úlevy nebo největší možné úlevy může být mimo jamkoviště.

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i). Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit. (Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu - viz Pravidlo 20-2c(v).)

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než půdy v abnormálním stavu nebo (b) by k překážení půdy v abnormálním stavu docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1:

Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky), nemá hráč nárok na beztrestnou úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu. Hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2:

Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

c. Ztracený míč

Je otázkou skutkové podstaty, zda je míč, který je ztracen po ráně zahrané směrem k půdě v abnormálním stavu, skutečně ztracen v této půdě v abnormálním stavu. Aby bylo možno považovat míč za ztracený v půdě v abnormálním stavu, musí pro to existovat opodstatněný předpoklad. Jinak musí být míč považován za ztracený a hráč musí postupovat podle Pravidla 27.

Jestliže je míč ztracen v půdě v abnormálním stavu, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak může využít následující úlevu:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v poli, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(i).

(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v bankru, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je na jamkovišti, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(iii).

25-2. Zabořený míč

Jestliže je míč na libovolné nízko sekané ploše kdekoli v poli zabořený ve vlastním důlku po dopadu, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště, která je v poli. „Nízko sekanou plochou“ se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou, posečená na výšku dráhy nebo níže.

25-3. Nesprávné jamkoviště

a. Překážení

Nesprávné jamkoviště překáží, jestliže míč je na tomto nesprávném jamkovišti. Překážení v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Jestliže míč leží na nesprávném jamkovišti, nesmí se hrát, jak leží. Hráč musí využít následující beztrestnou úlevu:
Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení nesprávného jamkoviště a které není v překážce ani na jamkovišti. Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA: Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda