Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Závady

24-1. Pohyblivá závada

Hráč může beztrestně využít následující úlevu od pohyblivé závady:

a. jestliže míč neleží v závadě nebo na závadě, smí se závada odstranit. Pokud se míč pohne, musí se vrátit na původní místo. Jestliže se míč pohnul v přímé souvislosti s odstraňováním závady, není to trestné. Jinak platí Pravidlo 18-2a.

b. jestliže míč leží v závadě nebo na závadě, smí se míč beztrestně zvednout a závada odstranit. Míč se potom musí v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit co nejblíže místu, které je přímo pod místem, na kterém původně míč v závadě nebo na závadě ležel, avšak ne blíže jamce. Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit. Jestliže je nějaký míč v pohybu, nesmí se odstranit žádná závada, která by mohla ovlivnit pohyb míče, kromě obsluhované praporkové tyče nebo výstroje hráčů.

(Ovlivňování míče - viz Pravidlo 1-2)

Poznámka: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

24-2. Nepohyblivá závada

a. Překážení

Nepohyblivá závada překáží, jestliže míč leží v závadě nebo na závadě nebo tak blízko závady, že závada překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, překáží nepohyblivá závada na jamkovišti také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce nebo podélné vodní překážce, může hráč beztrestně využít následující úlevu od nepohyblivé závady:

(ii) V bankru: Jestliže je míč v bankru, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v daném bankru a míč se musí spustit v daném bankru; nebo

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Nejbližší místo úlevy může být mimo jamkoviště.

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i). Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit. (Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu - viz Pravidlo 20-2c(v).)

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než nepohyblivé závady, nebo (b) by k překážení závady docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1:

Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky), nemůže hráč využít úlevu od překážení nepohyblivé závady. Hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2:

Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 3:

Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo určující, že hráč musí určit nejbližší místo úlevy, aniž by při tom postupoval nad danou závadou, skrze ni nebo pod ní.

24-3. Míč ztracený v závadě

Je otázkou skutkové podstaty, zda je míč, který je ztracen po ráně zahrané směrem k nepohyblivé závadě, skutečně ztracen v této závadě. Aby bylo možno považovat míč za ztracený v nepohyblivé závadě, musí pro to existovat opodstatněný předpoklad. Jinak musí být míč považován za ztracený a hráč musí postupovat podle Pravidla 27.

a. Míč ztracený v pohyblivé závadě

Jestliže je míč ztracen v pohyblivé závadě, může hráč závadu beztrestně odstranit a musí míč v poli nebo v překážce spustit nebo na jamkovišti umístit co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde míč naposledy překročil vnější obvod pohyblivé závady, avšak ne blíže jamce.

b. Míč ztracený v nepohyblivé závadě

Jestliže je míč ztracen v nepohyblivé závadě, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak může využít následující úlevu:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v poli, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(i).

(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v bankru, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je na jamkovišti, může hráč míč beztrestně nahradit jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(iii).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda