Přihlásit se | Registrace | Kontakty

Golfové pravidlo - Zvenduní, spuštění a umístění míče; hra z nesprávného místa

20-1. Zvednutí a označení polohy

Míč, který má být zvednut podle Pravidel, smí zvednout hráč, jeho partner nebo jiná osoba pověřená k tomu hráčem. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel.

Poloha míče musí být označena před tím, než je zvednut podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení na původní místo. Jestliže není poloha míče označena, je hráč potrestán jednou trestnou ranou a míč se musí vrátit na původní místo. Pokud není míč vrácen na původní místo, je hráč potrestán všeobecným trestem za porušení tohoto Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při zvedání míče podle Pravidel nebo při označování jeho polohy, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti se zvedáním míče nebo označováním jeho polohy, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 18-2a.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že jedná v rozporu s Pravidlem 5-3 nebo 12-2, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Poznámka: Poloha míče, který má být zvednut, by se měla označit položením markovátka, malé mince nebo jiného podobného předmětu těsně za míč. Pokud předmět označující polohu míče překáží ve hře, postoji nebo úderu jinému hráči, měl by být přemístěn stranou o jednu nebo více délek hlavy hole.

20-2. Spuštění a opakované spuštění

a. Kdo a jak míč spustí

Míč, který má být podle Pravidel spuštěn, musí spustit sám hráč. Hráč musí stát zpříma, držet míč v natažené paži ve výši ramen a pustit jej. Jestliže je míč spuštěn jinou osobou nebo jiným způsobem a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč dotkne hráče, jeho partnera, některého z jejich nosičů nebo jejich výstroje před tím nebo i po tom, co dopadne na část hřiště, musí se beztrestně spustit znovu. Počet opakovaných pokusů za těchto okolností není omezen.

(Ovlivňování polohy nebo pohybu míče - viz Pravidlo 1-2)

b. Kde se míč spustí

Jestliže se má míč spustit co nejblíže určitého místa, nesmí být spuštěn blíže jamce, než je toto určité místo; pokud není toto místo přesně známo, musí se co nejpřesněji odhadnout.

Spouštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště, kam příslušné Pravidlo předepisuje jeho spuštění. Pokud se tak nestane, platí ustanovení Pravidel 20-6 a 20-7.

c. Kdy se spuštění opakuje

Míč se musí beztrestně spustit znovu, jestliže se:

(i) zakutálí do překážky a zastaví se v ní;

(ii) vykutálí z překážky a zastaví se mimo ni;

(iii) zakutálí na jamkoviště a zastaví se na něm;

(iv) zakutálí mimo hřiště a zastaví se tam;

(v) zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od jakého hráč využil úlevu podle Pravidla 24-2b (nepohyblivá závada), Pravidla 25-1 (půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (nesprávné jamkoviště) nebo Místního Pravidla (Pravidlo 33-8a), a zastaví se tam nebo se zakutálí zpět do díry po dopadu, odkud byl zvednut podle Pravidla 25-2 (zabořený míč);

(vi) odkutálí a zastaví dál než na dvě délky hole od místa, kde se poprvé dotkl části hřiště; nebo

(vii) odkutálí a zastaví blíže jamce, než je:

(a) jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20-2b), ledaže by to bylo Pravidly povoleno; nebo

(b) nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 25-1 nebo 25-3); nebo

(c) místo, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).

Jestliže se míč při opakovaném spuštění zakutálí do kterékoli výše vyjmenované polohy, musí se umístit co nejblíže místu, kde se při opakovaném spuštění poprvé dotkl části hřiště.

Pokud není míč, který se má opakovaně spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka: Jestliže se míč, který byl spuštěn nebo opakovaně spuštěn, zastaví a teprve následně se pohne, musí se hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

20-3. Umístění míče a vrácení míče na původní místo

a. Kdo a kde míč umístí

Míč, který má být podle Pravidel umístěn, musí umístit hráč nebo jeho partner. Míč, který má být vrácen na původní místo, musí vrátit hráč, jeho partner nebo osoba, která jej zvedla nebo s ním pohnula, a to na místo, ze kterého byl míč zvednut nebo pohnut. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při umisťování nebo vracení míče na původní místo, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s umisťováním nebo vracením míče na původní místo nebo odstraňováním předmětu označujícího jeho polohu, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 18-2a nebo podle Pravidla 20-1.

b. Změna polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo

Jestliže dojde ke změně původní polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo, pak se:

(i) mimo překážku musí míč umístit na nejbližší místo nabízející polohu co nejvíce podobnou původní poloze, které však není od původního místa dál než na jednu délku hole, není blíže jamce a není v překážce;

(ii) ve vodní překážce musí míč umístit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že míč musí být umístěn v dané vodní překážce;

(iii) v bankru musí obnovit původní poloha tak dobře, jak je to jen možné, a míč do ní umístit.

c. Místo nelze zjistit

Jestliže nelze zjistit místo, kam se má míč umístit nebo vrátit, pak se:

(i) v poli musí míč spustit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce nebo na jamkovišti;

(ii) v překážce musí míč spustit v dané překážce co nejblíže původnímu místu;

(iii) na jamkovišti musí míč umístit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce.

Výjimka: Jestliže při obnovení hry (Pravidlo 6-d) není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo.

d. Míč nezůstane ležet v klidu na místě

Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, na které byl umístěn, musí se beztrestně umístit znovu na stejné místo. Jestliže opět nezůstane ležet v klidu na místě, pak se:

(i) mimo překážku musí umístit na nejbližší místo, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce ani v překážce;

(ii) v překážce musí umístit na nejbližší místo v dané překážce, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce.

Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-1, 20-2 nebo 20-3:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

20-4. Kdy je spuštěný nebo umístěný míč ve hře

Jestliže byl hráčův míč ve hře zvednut, stává se opět míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn.

Nahrazený míč se stává míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn.

(Nesprávně nahrazený míč - viz Pravidlo 15-2)

(Zvednutí nesprávně nahrazeného míče nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn - viz Pravidlo 20-6)

20-5. Hraní další rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána

Jestliže si hráč podle Pravidel zvolí možnost hrát další ránu z místa, odkud byla hrána předchozí rána, nebo mu to Pravidla nařizují, musí postupovat následovně:

a. Na odpališti: Míč se musí hrát z odpaliště. Může se hrát z libovolného místa na odpališti a smí se nasadit.

b. V poli nebo v překážce: Míč se musí spustit.

c. Na jamkovišti: Míč se musí umístit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-5:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

20-6. Zvednutí nesprávně nahrazeného míče, nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn

Jestliže byl míč nesprávně nahrazen, spuštěn nebo umístěn na nesprávném místě nebo jinak v rozporu s Pravidly, ale nebyl dosud odehrán, smí se beztrestně zvednout a hráč pak musí postupovat správně.

20-7. Hra z nesprávného místa

a. Všeobecně

Hráč zahraje z nesprávného místa, jestliže zahraje ránu svým míčem ve hře:

(i) na části hřiště, kde Pravidla nedovolují hrát nebo spustit nebo umístit míč; nebo

(ii) pokud Pravidla vyžadují, aby byl míč opakovaně spuštěn nebo aby byl míč, který se pohnul, vrácen na původní místo.

Poznámka: Ohledně míče zahraného odjinud než z odpaliště nebo zahraného z nesprávného odpaliště - viz Pravidlo 11-4.

b. Jamková hra

Jestliže hráč zahraje ránu z nesprávného místa, ztrácí jamku.

c. Hra na rány

Jestliže hráč zahraje ránu z nesprávného místa, je potrestán dvěma trestnými ranami podle příslušného Pravidla. Pokud nedošlo k vážnému porušení Pravidel (viz Poznámka 1), musí hráč dohrát jamku míčem zahraným z nesprávného místa, aniž by svou chybu napravoval.

Jestliže hráč zjistí, že hrál z nesprávného místa, a domnívá se, že by mohlo jít o vážné porušení Pravidel, musí před tím, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, dohrát jamku druhým míčem spuštěným nebo umístěným podle Pravidel. Pokud se jedná o poslední jamku kola, musí před tím, než opustí jamkoviště, ohlásit, že dohraje jamku druhým míčem spuštěným nebo umístěným podle Pravidel.

Hráč musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor musí určit, jestli došlo k závažnému porušení Pravidel. Pokud ano, započítává se výsledek dosažený druhým míčem a hráč si k němu musí přičíst dvě trestné rány. Pokud došlo k závažnému porušení Pravidel a hráč svou chybu nenapravil výše uvedeným způsobem, je diskvalifikován.

Poznámka 1: Hráč se dopustí vážného porušení Pravidel, jestliže Soutěžní výbor dojde k závěru, že hráč tím, že hrál z nesprávného místa, získal významnou výhodu.

Poznámka 2: Jestliže hráč hraje druhý míč podle Pravidla 20-7c a následně je určeno, že se výsledek tohoto míče nezapočítává, pak se rány zahrané tímto míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají. Jestliže se počítá výsledek dosažený druhým míčem, pak se rána zahraná původním míčem z nesprávného místa ani žádné rány následně zahrané původním míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní původního míče nezapočítávají.


Zpět
logo a design Vlastimil Svoboda